X Image
X Image

BOFIX 100ml

AKCE

Popis produktu :

Herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnících. (H315+H317-může vyvolat alergickou kožní reakci, H319-způsobuje vážné podráždění očí, H332+H335-zdraví škodlivý při vdechování, H400+H410-vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, EUH401-dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí).

  • Dostupnost: Skladem
  • Typ zboží: ( Výchozí )
  • DPH: 21 %
  • Jednotka l / ml


Cena 208 Kč